REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WRZUCAJ.PL


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. ROLA WRZUCAJ.PL, USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
4. KONTO
5. ZASADY UDOSTĘPNIANIA I POBIERANIA PLIKÓW
6. ROZWIĄZANIE UMOWY, NARUSZENIA REGULAMINU, OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7. KONTAKT Z WRZUCAJ.PL
8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
11. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
12. PRAWA AUTORSKIE DO WRZUCAJ.PL
13. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym
https://wrzucaj.pl (dalej jako: „Wrzucaj.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez użytkownika o korzystaniu z Wrzucaj.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,
Zespół Wrzucaj.pl


1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Wrzucaj.pl jest Michał Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UTCMEDIA MICHAŁ JANKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wyczółkowskiego 19, 89-500 Tuchola, NIP 5611567247, REGON 386080528, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów ani Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
a. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
b. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Wrzucaj.pl nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
c. KONTO – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika - oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy zawierający informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie.
d. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
e. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Wrzucaj.pl jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
f. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
g. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WRZUCAJ.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://wrzucaj.pl.
h. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
i. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Wrzucaj.pl, to jest:
(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynnościprawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2) osoba prawna; albo
(3)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
j. USŁUGODAWCA – Michał Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UTCMEDIA MICHAŁ JANKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wyczółkowskiego 19, 89-500 Tuchola, NIP 5611567247, REGON 386080528, adres poczty elektronicznej: [email protected].
k. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2) ROLA WRZUCAJ.PL, USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
2. Wrzucaj.pl jest portalem umożliwiającym wgrywanie oraz udostępnianie innym Użytkownikom plików, w tym m.in. plików video, graficznych, tekstowych, dźwiękowych, PDF.
3. Usługodawca umożliwia korzystanie w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Konto.
b. Udostępnianie Plików.
4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania znajduje się w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne w podstawowej wersji. Korzystanie z wersji premium Konta jest opłatne, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie oraz na stornach Serwisu Internetowego przed skorzystaniem przez Użytkownika z wersji premium, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
6. Udostępnianie Plików jest podstawową Usługą Elektroniczną dostępną w Wrzucaj.pl. Za jego pośrednictwem możliwe jest dodawanie plików, które zostają zapisane na serwerze Usługodawcy oraz pobieranie zamieszczonych w ten sposób plików, przez Użytkownika, któremu zostały one udostępnione przez zamieszczającego.
7. Usługodawca Wrzucaj.pl nie jest właścicielem plików, które udostępniane są w Serwisie Internetowym. Użytkownik udostepniający plik jest obowiązany zapewnić, aby udostępnienie pliku i jego treść nie naruszało dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników i podmiotów trzecich. Usługodawca nie umożliwia zawierania jakichkolwiek umów pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu Internetowego ani też nie świadczy na ich rzecz innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w Regulaminie.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego tematyką i przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Wrzucaj.pl dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika:
(1) komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzeniemultimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarkainternetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge;
(4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz Javascript.
4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

4) KONTO

1. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika –
(1) wypełnieniu formularza rejestracji,
(2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
Usługa dostępna jest na terenie Polski, oraz wybranych krajów Uni Europejskiej. Jeżeli chcesz korzystać z konta z innego kraju, skontaktuj się z nami wcześniej.
Zabraniamy zakładania kont z NordVPN do odwołania
2. Korzystanie z Konta jest bezpłatne w podstawowej wersji. Korzystanie z wersji premium Konta jest opłatne. Konto w wersji premium umożliwia Użytkownikowi szybsze i łatwiejsze wgrywanie i pobieranie plików. Parametry techniczne funkcji wgrywania i pobierania plików w wersji premium Konta są wskazywane Użytkownikowi na stornach https://wrzucaj.pl/upgrade/2, w tym przed zakupem wersji premium Konta użytkownik ma możliwość wykupienia 2 wersji dostępu premium:
(1): Pakiety czasowe
(2): Doładowanie jednorazowe
3. Wersję premium Konta Użytkownik może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Serwisie –https://wrzucaj.pl/upgrade/2 w takim wypadku umowa o udostępnienie wersji premium Konta zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika tego formularza i kliknięcia pola akcji.
4. Użytkownik jest obowiązany do dokonania płatności niezwłocznie, a w przypadku płatności o charakterze cyklicznym (abonamentowym) w następującym terminie płatność jest pobierana automatycznie z karty płatniczej Użytkownika na podstawie podanych przez niego danych karty płatniczej - nie później niż na jeden dzień przez rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność.
5. W razie braku określenia innego okresu rozliczeniowego, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień, w którym Usługodawca umożliwił Użytkownikowi dostęp do Panelu Klienta w ramach odpłatnego abonamentu. W przypadku płatności o charakterze cyklicznym (abonamentowym) Użytkownik może zrezygnować abonamentu w każdym czasie, z skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
6. Cena wybranego pakietu usług podana jest zgodnie z wyborem Usługobiorcy w złotych polskich (PLN) i zawiera podatki.
7. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy dostęp do odpłatnych funkcjonalności w Panelu Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od chwili zaksięgowania płatności na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.
8. Płatność tytułem umowy sprzedaży usług może być dokonana za pomocą:
Płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisów coinpayments / yetipay / stripe / tPay .
9. Każdy Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
10. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
11. Każde nowo zarejestrowane konto zatwierdza administrator.
12. Zabronione jest używanie poczty tymczasowej oraz nazwy kont potocznie uznanych za obraźliwe
13. Zabronione jest korzystanie z kont kupionych po za serwisem (nie wliczając oficjalnych releaserów serwisu - np. aukcje allegro)
14. Zabronione jest generowanie plików i publicznie udostępnianie ich osobom trzecim za pomocą własnego konta.
15. Zabronione jest wykorzystywanie konta do celów zarobkowych bez wcześniejszego powiadomienia administratora serwisu
16. Serwisy lub osoby nie stosujące się do punktów 12/13/14/15 nie mogą ubiegać się o zwrot środków
17. Konta nieaktywne będą usuwane po 360 dniach nieaktywności (brak logowania do serwisu)
18. Zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju usług VPN (ang. virtual private network - wirtualna sieć prywatna)
19. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

5) ZASADY UDOSTĘPNIANIA I POBIERANIA PLIKÓW

1. Udostępnienie plików wymaga posiadania Konta Użytkownika.
2. Pobieranie plików w wersji darmowej nie wymaga posiadania Konta. Pobieranie plików w wersji odpłatnej wymaga posiadania Konta.
3. Przy udostępnianiu pliku Użytkownik udostępniający plik wskazuje kto może pobrać udostępniany plik. Serwis umożliwia pobranie pliku wyłącznie tym Użytkownikom, którym Użytkownik udostępniający ten plik udzielił dostępu. Użytkownik udostępniający plik może zmienić zakres osób, które są uprawnione do pobrania tego pliku, w tym udzielić uprawnienia do pobrania kolejnej osobie lub zablokować dostęp osobie, której wcześniej udzielił tego dostępu.
4. Pliki mogą być widoczne w Serwisie Internetowym bezterminowo, to jest do czasu
(1) usunięcia pliku przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie,
(2) usunięcia pliku na uzasadniony wniosek osoby ją dodającej lub podmiotu trzeciego albo
(3) zakończenia lub zawieszenia działalności
Serwisu Internetowego.
5. Użytkownik udostępniający pliki jest obowiązany nie naruszać dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników i podmiotów trzecich.
6. Jeżeli charakter publikowanych treści tego wymaga, Użytkownik obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania określonych treści, materiałów i danych w Wrzucaj.pl, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.
7. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach pliku (w tym także poprzez zdjęcia lub inne materiały) treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, treści pornograficznych, zawierających nagość, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu i ksenofobii oraz treści reklamowych i informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron
8. Usługodawca Wrzucaj.pl nie gwarantuje aktualności, rzetelności i wiarygodności treści zamieszczanych w plikach.
9. Usługodawca przestrzega art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w Serwisie danych dodawanych przez Użytkowników. Nadto, Usługodawca dokona niezwłocznej zmiany lub usunięcia pliku, jeżeli otrzyma urzędowe zawiadomienie lub inną wiarygodną informację na temat bezprawności treści zawartych w pliku.

6) ROZWIĄZANIE UMOWY, NARUSZENIA REGULAMINU, OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Wrzucaj.pl oraz poszczególnych Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyny zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania innej wiarygodnej informacji, że plik dostępny za pośrednictwem Serwisu ma charakter bezprawny, Usługodawca, działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), upoważniony będzie do niezwłocznego usunięcia tej pliku z Serwisu bez uprzedzenia.
3. Niezależnie od pkt. 7.2 wyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, w tym również w odniesieniu do plików dodanych przez niego w Wrzucaj.pl. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
a. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika są:
i. podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych;
ii. zmieszczenie lub treść plików Użytkownika narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
iii. działania danego Użytkownika grożą zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego lub naruszeniem bezpieczeństwa pozostałych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Serwisu;
iv. działania danego Użytkownika grożą bezprawnym naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
v. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika;
vi. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
vii. wielokrotne naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
vii. b. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych rozumiane jest jako działania zmierzające do ograniczenia lub zawieszenia dostępu do poszczególnych usług świadczonych w Wrzucaj.pl, np. dostępu do wybranych funkcjonalności i zasobów Serwisu, w tym również poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi dodawania pobierania plików.
c. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub na czas nieokreślony (do czasu ustąpienia przyczyny zastosowanego ograniczenia lub zawieszenia). W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenia niezwłocznie po upływie okresu ich zastosowania, a w przypadku decyzji podjętej na czas nieokreślony – niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ustaniu przyczyny ich zastosowania.
d. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Użytkownika. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Użytkownikiem umowy o korzystanie z usług Wrzucaj.pl i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 6.3 lit. a) ppkt. v-vii Regulaminu.
e. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika Usługodawca przekazuje temu Użytkownikowi – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
f. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca:
i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
ii. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
iii. może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
g. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
h. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Użytkownikowi dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych, zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
4. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

7) KONTAKT Z WRZUCAJ.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Wrzucaj.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

8) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:
a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika, gdy Usługa Elektroniczna jest świadczona w sposób niezgodny z umową, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
b. Dodatkowo, w przypadku reklamacji obejmującej treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, na podstawie umowy zawartej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej treści lub usługi miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą umową.
3. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym jego Usług Elektronicznych, można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected].
4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
(2) oczekiwań Użytkownika; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
8.Po zakończeniu procesu reklamacji, jeżeli użytkownik otrzyma zwrot lub część adekwatną do warunków umowy, konto może zostać usunięte przez administratora serwisu natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji

9) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. 9.4 oraz kosztów określonych w pkt. 9.5 Regulaminu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są usługi, w tym Usługi Elektroniczne, rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
(2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
5. Skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy:
a. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
b. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dalszego dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
c. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
d. W przypadku odstąpienia od umowy, do której nie ma zastosowania żadne z wyłączeń wskazanych w punkcie 9.4 wyżej, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do umów zawartych z Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: :
https://polubowne.uokik.gov.pl/.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: [email protected] lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).
11) POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego Konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, nie więcej jednak niż do kwoty 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku niekorzystania z żadnej Usługi Elektronicznej lub niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy o korzystanie z usług Wrzucaj.pl, z wyłączeniem utraconych korzyści.
4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12) PRAWA AUTORSKIE DO WRZUCAJ.PL

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu i Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie Internetowym (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając przewidywany czas trwania planowanej przerwy.
5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 13. Regulaminu. Niniejszy punkt 16. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
2. Zmiany Regulaminu:
a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, w tym Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia usług, w tym Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Użytkowników; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 14.2 lit. d) i e) Regulaminu. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
c. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat za korzystanie z usług Serwisu Internetowego lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
d. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już wykonane i realizowane umowy.
e. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 14.2 lit. b) Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca: i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
f. W przypadkach, o których mowa pkt. 14.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Wrzucaj.pl